És intolerable l’amenaça d’Endesa a 133 famílies vendrellenques

Des del Grup Municipal de Som Poble-ERC entenem que la carta que Endesa ha enviat a l’Ajuntament del Vendrell amenacen de tallar la llum a 133 famílies vulnerables és intolerable. Precisament, la Llei 24/2015 protegeix els habitatges de les famílies més vulnerables, tal com s’especifica a l’apartat 4 de l’article 6, on es remarca que s’han de garantir obligatòriament els subministraments bàsics a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 

Considerem, per tant, que el primer pas a fer des del consistori és treballar per a garantir que l’empresa subministradora compleixi la normativa vigent, i es desdigui de l’amenaça de tallar la llum a les 133 famílies del municipi. Per altra banda, considerem que l’Ajuntament ha de negar-se a pagar els 75.000€ que li exigeix Endesa, corresponents a la meitat del deute contret per a les persones usuàries. Tal com estableix l’esmentada Llei catalana de pobresa energètica, les negociacions entre les administracions i les empreses subministradores han d’estar encarades a que aquestes últimes ‘concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. Cal treballar amb les empreses en aquesta direcció, i no en cap altra.

És també necessari desenvolupar de manera urgent un seguit de mesures municipals destinades a combatre la pobresa energètica, i també a incrementar l’autonomia energètica de l’Ajuntament, desvinculant-la de grans empreses que fan prevaldre els seus interessos per sobre del benestar de les persones. És en aquest sentit que plantegem un seguit de mesures:

1) Desenvolupar mesures de protecció activa dels drets energètics de la ciutadania: garantir el respecte de la llei 24/2015 per part de les empreses subministradores, generar punts d’assessorament energètic per a les persones usuàries, on aquestes puguin rebre assessorament i suport en cas de tall del subministrament.

 

2) Impulsar auditories energètiques en habitatges particulars: per a determinar si el contracte amb la companyia subministradora s’escau amb les necessitats de l’habitatge i cercar totes les possibilitats d’estalvi econòmic i energètic aplicables.

 

3) Crear una Taula de pobresa energètica: que coordini l’equip tècnic del municipi, els grups polítics i els moviments socials que treballen en aquest àmbit per a cercar mecanismes efectius per a combatre la pobresa energètica.

 

4) Elaborar un Pla de transició energètica municipal: amb la finalitat d’avançar cap a un model energètic sostenible i allunyat en la mesura del possible de les grans empreses productores i distribuïdores. Cal potenciarl’autoproducció d’energies renovables amb plaques solar i biomassa en edificis públics, o el subministrament procedent d’empreses cooperatives que generen energia renovable.

 

És necessari també treballar per la municipalització de la xarxa de transport i distribució de l’energia, millorar l’eficiència i l’estalvi energètic als edificis i equipaments municipals, així com a les llars i establiments comercials i de serveis del municipi mitjançant la realització d’auditories energètiques i la implementació de les mesures que se’n derivin.

Per acabar, lamentem que l’equip de govern encara no ens hagi informat amb detall de la situació en un tema en que cal que l’Ajuntament en ple rebutgi les amenaces i protegeixi als veïns afectats. Considerem que en aquest cas és imprescindible convocar, com a mínim, una reunió amb tots els grups polítics per a fer trasllat de tota la informació disponible.

Es per això, que des de Som Poble-ERC, demanarem una immediata reunió de la Junta de Portaveus perquè l’Alcalde doni les oportunes explicacions de la situació i quines actuacions realitzaran. I que el govern municipal ens faciliti tota la documentació referent a aquest tema.

Post a comment