Les obres de remodelació del Pavelló del C.E. Vendrell presenten greus deficiències en la contractació pública

La reforma del Pavelló del CE Vendrell, va finalitzar unsdies abans de les darreres eleccions municipals del maig del 2019 i va permetre actualitzar aquesta instal·lació privada i que en ella es poguessin celebrar els Jocs del Mediterrani del 2018.

Arrel d’un informe negatiu de l’interventor, a l’ampliació de les obres per un import de 700.000 € hem pogut recopilar un grapat de documentació a on s’esmenten greus mancances en l’expedient de contractació.

L’obra es va licitar per un import al voltant de 1 Milió €  a l’empresa Garcia Riera, que en la seva oferta, va presenta un preu final inferior en un 24,3% del valor del contracte(un preu inferior al 25%, es considera “oferta temerària”). Durant l’execució de les obres es va voler ampliar aquest import, tant per deficiències en l’edifici com per la incorporació de nous elements no previstos inicialment en la licitació per un import que incrementava el contracte en la quantitat de 700.000€ (un 70% més).

La Secretària Municipal va arribar a fer fins a 3 informes negatius a on va concloure que aquestaampliació del contracte no estava permesa per la Llei de Contractes del Sector Públic i el que s’hauria de fer es iniciar un nou procediment de licitació per aquest import.

L’interventor va ratificar aquests informes i va informar que es negava l’acta de recepció de l’obra i que acceptar-ho en aquelles condicions incomplia la normativa. A més en el seu informe informava a l’Alcalde que acceptar l’obra en aquestes condicions podria suposar una falta MOLT GREU en matèria econòmico-pressupostària.

Tot i els informes, l’obra es va recepcionar un dies abans de les eleccions del maig del 2019.

Per altre banda, la intervenció durant tot el procés de l’Alcalde, i del Regidor d’Esports, sent tots dos socis del CE Vendrell i votant en el Ple acords sobre aquests temes, incomplia la normativa tant del ROM com la Llei de Bases de Règim Local al existir un manifest interès personal i directe.

Per últim, assenyalar que els diners de l’obra 1,2 Milions van provenir d’una subvenció de la Diputació de Tarragona en la que es reformava l’edifici a canvi d’un usdefruit a favor de l’Ajuntament per 25 anys.

Però, al elevar-se el cost final de les obres fins als 1,7 Milions, existeix una partida al voltant del mig milió d’euros que s’ha podríem dir “regalat” per part de l’Ajuntament al CE Vendrell per millorar unes instal·lacions privades, sense cap mena de contraprestació, i que en cap cas esta tenint com s’ha demostrat en el temps un retorn cap a la ciutadania de la vila.

Per aquest motiu, presentem una proposta de resolució, perquè els serveis jurídics de l’Ajuntament del Vendrell facin un informe per tal d’identificar totes les irregularitats d’aquest contractes i establir quines possibles responsabilitats podrien existir.

Post a comment