Som Poble – ERC presenta el seu model de gestió per evitar les ingerències polítiques a la ràdio i TV municipals

Després de quatre anys sense director-gerent i d’incerteses i despropòsits en la governança de la ràdio i televisió municipal, amb nomenaments irregulars i anul·lats i canvis d’estatuts fallits, s’ha convocat per dilluns que ve la Junta General del Vendrell Comunicació SAM amb el propòsit de nomenar el Consell assessor de la societat, ja que d’acord amb la normativa l’anterior Consell va cessar en constituir-se el nou Ajuntament el 17 de juny passat.
Veient que el govern del PSC-PP insisteix a fer les coses a correcuita i malament, des de Som Poble – ERC fem públic el nostre model de governança pel Vendrell Comunicació. En contraposició d’un model en què el govern decideix directament qui ha de representar la ciutadania, les entitats i els professionals, sense consultar-les, proposem un model més obert i més democràtic, que redueix la ingerència política en l’elecció dels òrgans de control i de gestió de la ràdio i la televisió del Vendrell (RTVEV).

D’acord amb la normativa, primer s’ha de nomenar el Consell assessor, i a partir d’aquí es poden nomenar el Consell d’administració, el seu president, el conseller delegat i el director- gerent. Per alguns d’aquests nomenaments és preceptiu un informe del Consell assessor, tot i que no és vinculant.

Sobre el nomenament del Consell assessor:
Els representants dels Grups municipals: d’acord amb la normativa, els Grups municipals proposaran el o la regidor/a que els representarà.

Sobre els representants de la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el dels treballadors de RTVEV, les tres persones dels grups socials més representatius i les tres entitats sense afany de lucre, proposem el següent:

– que la persona que ha de representar la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya sigui proposada directament per aquesta entitat,

– que el o la treballador/a de RTVEV sigui proposada per assemblea del col·lectiu laboral d’entre el seu personal amb contracte indefinit,
– que les tres persones dels sectors socials més representatius es proposin sobre la base del resultat d’un sorteig d’entre les que hagin presentat la seva candidatura, i

– que les tres entitats es proposin sobre la base del resultat d’un sorteig d’entre les entitats inscrites al registre municipal d’entitats del Vendrell i que hagin presentat la seva candidatura.

En el cas de les persones dels sectors socials més representatius del Vendrell i de les entitats sense afany de lucre, caldria fer prèviament un anunci públic perquè es presentin candidatures en un termini de temps determinat.

Sobre el nomenament dels membres del Consell d’administració:

Proposem que el següent procediment:

– El Consell assessor elabora l’informe preceptiu “tant sobre les bases de selecció com sobre la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats a membres del Consell d’administració”, tal com estableix l’article 8 del reglament.

– Tot seguit, els grups municipals proposen els seus representants, que han de complir els requisits de “persones de rellevants mèrits professionals, capacitat i idoneïtat”, tant si són regidors com si no. .
– A continuació, el Consell assessor fa l’informe preceptiu i no vinculant sobre “la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels/les candidats/es proposats/des”,

– Finalment, la Junta General d’Accionistes procedeix, si s’escau, al nomenament dels i les membres del Consell d’administració per 2/3 dels vots.

Un cop nomenats aquests òrgans es podrà nomenar el president del Consell d’administració, iniciar el procés de selecció del director- gerent i, si s’escau, nomenar el conseller delegat de la societat El Vendrell Comunicació.

També convindria començar immediatament el procés de modificació de la normativa que regula el funcionament de la societat per solucionar les greus deficiències tècniques detectades, i per garantir l’autonomia dels diversos col·lectius socials i professionals en la designació dels seus respresentants al Consell assessor, enfront de possibles ingerències polítiques.

Post a comment