Cal aplicar el Pla de conservació de l’aigua impulsat per Som Poble-ERC i crear el Consell municipal de l’aigua

El març del 2021 el grup municipal de Som Poble-ERC vam demanar la redacció d’un Pla de conservació de l’aigua al municipi i impulsar la gestió conjunta dels aqüífers de la comarca. El desembre del 2022 l’assessor per l’eficiència al cicle urbà de l’aigua, Josep M. Campanera, va lliurar el treball que consta d’una auditoria hídrica i un pla de mesures.

Les conclusions principals de l’estudi són:
El Vendrell té un consum anual de 4,7 hectòmetres cúbics d’aigua.

– El 54% prové de pous que s’abasteixen de dos aqüífers: Sorres de Santa Oliva, amb risc de contaminació per nitrats, i Bonastre-Gaià, amb risc de sobreexplotació, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

– L’altre 46% del subministrament prové del minitransvasament d’aigua de l’Ebre (CAT).

– El total de pèrdues s’eleva al 39% de l’aigua utilitzada.

– Del volum total d’aigua, 1,6 hm3 es perden per fuites.

– Hi ha 250.000 metres cúbics de pèrdues comercials, és a dir aigua usada però no facturada (fraus, errors de comptadors, etc).

– De tot el volum d’aigua que es perd, 1,1 hm3 serien recuperables tècnicament.

– El 71% de les fuites es produeixen al nucli urbà del Vendrell, on la xarxa està molt envellida.

– Les pèrdues d’aigua suposen un cost anual de 609.000 euros.

– El rendiment de la xarxa és del 61%, quan per municipis com el Vendrell, segons els estàndards de l’ACA i les organitzacions internacionals hauria de ser del 80%, i l’índex de fuites supera més de tres cops els valors de referència internacionals.

Aigües del Vendrell ha incomplert les seves previsions

En la licitació de l’any 2016, la part privada d’Aigües del Vendrell va oferir un pla de millora dels consums amb l’objectiu d’arribar a un rendiment del 75% en 5 anys, és a dir el 2021. L’estudi posa en evidència que s’han incomplert aquests compromisos. En els darrers anys només s’han dedicat el 12% de les inversions a reparar les fuites de les canonades del sistema.

La conclusió és que el marge de millora és enorme: el Vendrell no necessita més aigua sinó utilitzar de manera més eficient la que ja té assignada. El Pla de conservació de l’aigua planteja: primer la millora de l’eficiència en la xarxa de transport i distribució i segon moderar el consum de manera racional i eficient.

Concreta 18 mesures que permetrien en un període de 15 anys assolir un rendiment del 82% en la xarxa i la moderació dels consums domèstics i comercials. El cost del Pla seria de prop d’un milió d’euros anuals durant 15 anys. Per fer-ho calen ajuts d’altres administracions, com les que s’han obert l’ACA i el Ministerio. Aquest finançament és imprescindible atesa la situació econòmica d’Aigües del Vendrell, que acumula pèrdues de prop de 700.000 euros en els darrers dos anys.

La proposta de Som Poble – ERC al Ple de l’Ajuntament

És en aquest context que el govern ha pres la decisió de limitar la participació dels grups de l’oposició al Consell de direcció d’Aigües del Vendrell. El grup municipal de Som Poble – ERC considera que justament ara és més necessària que mai la participació pública per abordar aquests reptes que la greu sequera accentua més encara.

Per tots aquests motius, des de Som Poble-ERC presenta al ple del dilluns 25 de setembre la següent proposta de resolució:

Per millorar la transparència i la participació:
1. Presentació dels resultats i propostes del Pla de conservació de l’aigua a tots els grups municipals i posteriorment en una audiència oberta a tota la ciutadania.

2. Creació, abans de la fi del 2023, del Consell municipal de l’aigua en què formin part tots els grups municipals, tècnics i experts, epresentants d’usuaris de diferents sectors i les entitats interessades. Amb convocatòries periòdiques on es faci el seguiment de la gestió d’Aigües del Vendrell i el compliment dels objectius del Pla de conservació de l’aigua.

Amb l’objectiu de materialitzar les propostes del Pla municipal de conservació de l’aigua i assolir el rendiment del 82% en la xarxa de transport i distribució:

3. En el curt termini, crear la figura del coordinador del Pla de conservació i dotar-lo de recursos i capacitats per exercir les seves funcions d’impulsor del Pla.

4. Reorientar els objectius del govern de l’aigua i la gestió d’Aigües del Vendrell amb un nou Pla director d’abastament i un nou Pla econòmic financer per enfocar les decisions i inversions sobre l’aigua cap a l’estalvi i l’eficiència i fer sostenible el sistema, seguint els criteris i les mesures proposades en el Pla de conservació de l’aigua.

5. De forma prioritària, avaluar i concretar els projectes que de manera més eficient millorin el rendiment de la xarxa disminuint les pèrdues per fuites evitables, i presentar-los per acollir-se als ajuts previstos per diverses administracions vigents i futurs (especialment els PERTE del Ministerio de Transición ecológica i l’ACA).

6. Treballar conjuntament amb el Consell comarcal i l’ACA per resoldre els impediments que dificulten la reutilització de l’aigua del terciari de l’EDAR de Santa Oliva i per impulsar una gestió conjunta dels aqüífers del Baix Penedès que en garanteixi el seu bon estat de conservació.

7. El govern municipal del Vendrell informarà en el termini de tres mesos al Ple de l’ajuntament sobre les decisions adoptades i les actuacions desenvolupades per donar compliment a la present resolució.

Post a comment