Posicionament de Som Poble – ERC sobre la gestió i el funcionament del Vendrell Comunicació

El nostre objectiu és impulsar una gestió professional i de servei públic de la ràdio i la televisió de titularitat municipal. Per això hem proposat el nom d’Ignasi Soler Seras com a representant del grup municipal de Som Poble – ERC en el Consell d’Administració del Vendrell Comunicació

El seu perfil i trajectòria professional, tant en els mitjans de comunicació on ha treballat com en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, garanteixen la defensa d’aquests principis dins del Consell d’Administració de l’empresa.

La visió que tenim del Vendrell Comunicació:
El Vendrell Comunicació gestiona un servei públic que té el propòsit de proporcionar a la ciutadania una visió objectiva i contrastada del seu entorn físic i social amb l’objectiu de facilitar la participació en la vida política, econòmica, cultural i social.

Els principis rectors que han de guiar la programació i els continguts del servei públic són:

• La informació al ciutadà: transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural.
• La difusió de l’activitat de l’Ajuntament, dels grups municipals, de les organitzacions polítiques i socials i dels agents socials del municipi.
• La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura catalanes.
• La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat.

• Promoure el diàleg, la comprensió i la cohesió entre les diverses expressions socials i culturals del municipi.
• La defensa de la dignitat i del valor de la persona. Promoció
activa dels drets i llibertats de la persona, la igualtat de drets d’homes i dones, i la promoció del progrés social. Especial cura en la protecció dels joves i dels infants.
• El reforçament de la identitat municipal i comarcal com un procés integrador, en evolució constant i obert a la diversitat.
• Generar continguts pels sectors més amplis i diversos de l’audiència, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables. Sense audiència no hi ha servei públic.
• Desenvolupar un model de comunicació basat en la qualitat, la diversitat en l’oferta, el foment de la innovació, el respecte dels drets dels consumidors i l’exigència ètica i professional.
• Promoció de la Societat de la informació. Impuls de l’oferta de nous mitjans de comunicació social a través de les noves tecnologies.
Els principis rectors que han de guiar l’organització del servei són:
• Control públic de la gestió de l’empresa per garantir l’acompliment els objectius de servei públic que justifiquen la seva activitat i finançament públic.
• Independència professional dels gestors respecte a qualsevol agent polític, social o econòmic, sigui intern o extern.
• Prevenció de qualsevol ingerència dels òrgans de govern de l’administració pública que finança el servei.
• Observació de les lleis, amb especial atenció a la de l’audiovisual de Catalunya, en la seva lletra i intenció.

Condicions per iniciar una nova etapa

Cal superar el bloqueig que pateix el servei amb un acord polític ampli per impulsar una gestió professional basada en els citats principis, que són els que estableix la llei i que es recullen els estatuts i reglaments de tots els mitjans públics catalans, inclosos els del Vendrell Comunicació. Per això els primers reptes a encarar són:

• Que el Consell d’administració adopti els seus acords amb majories àmplies i amb el màxim consens possible.

• Que es nomeni un director-gerent amb criteris professionals per encarregar-se de dirigir l’equip de comunicadors i tècnics que han de garantir el servei públic, treballant amb independència i sense ingerències polítiques, econòmiques o empresarials.

• Que es revisin i modifiquin els estatuts i el reglament del servei. L’objectiu ha de ser reforçar la representativitat social del Consell assessor. També reforçar el perfil dels membres del Consell d’administració com a persones idònies per administrar una empresa pública de comunicació. I revisar les funcions dels òrgans de la societat per resoldre les incongruències que es puguin haver generat en les successives modificacions al llarg dels anys.

Annex:

Ignasi Soler Seras
És llicenciat en Ciències de la Informació – Periodisme per la UAB (1991). Ha treballat com a redactor a TV3 (1991-1993); corresponsal a Tarragona del diari El País; redactor al diari La Vanguardia (1997- 2002); ha treballat al Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la Universitat Rovira i Virgili (2002-2019), on va ser cap de comunicació del 2011 al 2017. Ha estat Vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i president de la demarcació de Tarragona entre 2006 i 2012.

Post a comment