Proposta de resolució del Grup Municipal Som Poble-ERC per a l’impuls de mesures estratègiques d’estalvi d’aigua

El passat 22 de març del 2021, a proposta del nostre Grup municipal, el Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar per unanimitat la realització d’un Pla d’estalvi i conservació de l’aigua al municipi del Vendrell i l’impuls d’una gestió conjunta dels recursos d’aigua subterranis amb la resta de municipis del Baix Penedès.

Actualment el Pla d’estalvi i conservació de l’aigua s’està redactant i esperem aviat poder conèixer-ne les conclusions. No ens consta, però, que s’hagi avançat en treballar per un gestió conjunta amb la resta d’agents de la comarca amb els que compartim els recursos hídrics subterranis.
Menstrestant, els efectes del canvi climàtic comencen a notar-se amb cruesa amb una tendència clara a una disminució de les precipitacions i un augment de les temperatures, com estem notant amb força aquest estiu.

Al mateix temps, són notícia, un cop més, fets relacionats amb l’afectació dels ecosistemes aquàtics dels cursos fluvials, com l’episodi de mortalitat d’ànecs en el Torrent del Lluch i la part final de la Riera de la Bisbal.

I també és d’actualitat l’important preocupació i mobilització ciutadana a causa de la retirada de les dutxes de la platja.

Tot plegat relacionat amb l’ús i la disponibilitat d’aigua, tant pels usos humans com per a la conservació del medi natural i els recursos hídrics disponibles.

En aquest sentit, cal posar el focus en la depuradora comarcal, l’EDAR de la Riera de la Bisbal situada al municipi de Santa Oliva i que depura les aigües residuals del Vendrell, La Bisbal, Albinyana i Santa Oliva. La depuradora té una capacitat de depuració de fins a 6.253.180 metres cúbics/any, 17.132m3/dia. I amb un sistema terciari que, segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), té com a resultat una qualitat de l’aigua sortint que permet que pugui ser apta per usos industrials, de neteja de carrers i vies urbanes, de reg de parcs i jardins i fonts ornamentals i de suport a conreus agrícoles i d’altres que es puguin determinar. Per posar en context aquest volum d’aigua apta per a ser reutilitzada, el consum d’aigua al Vendrell és d’uns 11.000 metres cúbics/dia, segons Aigües del Vendrell, dades que mostren clarament l’enorme potencial disponible per estalviar aigua procedent dels pous o del transvasament de l’Ebre a
través del CAT.

Actualment, però, tota aquest cabal d’aigua depurada de bona qualitat és abocada directament al Torrent del Lluch, en teoria amb l’objectiu de regenerar els aqüífers. Però ho fa en un tram en que precisament no beneficia als principals aqüífers dels que s’abasteix el Vendrell i bona part de la comarca.
I precisament l’ACA preveu, en el seu programa de mesures a aplicar en el període 2022-2027, la realització d’estudis específics per la reutilització d’aigua de diferents depuradores, entre elles l’EDAR de la Riera de la Bisbal. I també inclou una partida important de 12,5 milions d’euros per a subvencions per actuacions de reutilització de l’aigua depurada promogudes i explotades per ens locals i amb objectius de millora de la disponibilitat dels recursos hídrics.

Atesa la importància comarcal d’aquesta instal·lació i les possibilitats que presenta per l’objectiu de preservar els recursos hídrics del Baix Penedès, és important treballar conjuntament amb la resta de municipis de la comarca i impulsar les diferents mesures que contribueixin en avançar en aquest sentit.

I davant del complicat escenari que es preveu en un futur proper és clau avançar-se per començar a concretar les mesures estratègiques que caldrà executar.

Per una altra banda, fa massa anys que al Vendrell estem perdent milions de litres d’aigua per les deficiències en la xarxa d’abastament, sense que s’hagi realitzat cap inversió contundent i eficient per revertir aquesta situació i evitar que el 35% de l’aigua dels pous es perdi abans d’arribar als domicilis. Les prioritats del govern s’orienten a construir un nou edifici d’1,2 milions d’euros, i algunes de les inversions que s’han fet en l’aigua no eren les preferents de les que va establir Aqualia quan va aconseguir el contracte mixt Les decisions i prioritats polítiques han anat per davant de les decisions tècniques. Davant d’aquesta situació el Pla d’estalvi i conservació de l’aigua al Vendrell és l’eina que ens ha de concretar on cal invertir per aconseguir un major estalvi. I el context actual ens porta a la necessitat d’actuar amb urgència i de forma prioritària en mesures d’estalvi d’aigua. I al mateix temps, els acords de constitució d’Aigües del Vendrell permeten poder disposar d’un préstec amb bones condicions de fins a 2 milions d’euros que cal aprofitar per impulsar les mesures que el Pla prioritzi.

Per tot l’exposat el nostre grup municipal SOM POBLE-ERC proposa al Ple de la corporació els següents ACORDS:

1. Demanar formalment a l’Agència Catalana de l’Aigua que realitzi el més aviat possible un estudi específic per la reutilització de l’aigua de l’EDAR de la Riera de la Bisbal, tant per cobrir consums que la qualitat de l’aigua depurada permetria, com per contribuir a recarregar de la forma més efectiva l’Aqüífer de les Sorres de Santa Oliva i/o el del Bloc del Gaià-Sant Martí Sarroca-Bonastre, dels quals depenen els pous d’abastament d’aigua del Vendrell i d’altres municipis de la comarca. L’estudi, a més hauria d’incorporar un pla de mesures per tal de millorar l’estat ecològic dels cursos fluvials afectats per l’abocament de l’aigua depurada procedent de l’EDAR i evitar els periòdics episodis d’afectació als ecosistemes aquàtics en el Torrent del Lluch i la Riera de la Bisbal.

2. Fer partícips de la petició del punt anterior, i impulsar i liderar des de l’Ajuntament del Vendrell una gestió conjunta dels recursos subterranis del Baix Penedès, implicant el Consell Comarcal del Baix Penedès, i els diferents municipis de la comarca, amb l’objectiu de preservar i millorar l’estat dels aqüífers i disminuir la dependència de l’aigua del CAT procedent de l’Ebre.

3. Concretar i executar ja, a través dels pressupostos 2023, el pla d’inversions necessàries que el Pla d’estalvi i conservació d’aigua determini i s’adoptin de manera immediata les mesures necessàries per solucionar els problemes de la xarxa que provoquen una pèrdua massiva d’aigua.

4. Incorporar en el Pla d’estalvi i conservació d’aigua l’anàlisi de les possibilitats de seguir oferint el servei de dutxes a les platges de forma més eficient i amb el mínim consum d’aigua, i situar el volum d’aigua previst per aquest concepte en el context de les mesures que finalment determini el Pla.

Post a comment